Positie ongedocumenteerden in Den Haag

Nieuws text rechts

Daarnaast speelde ook dat men zich niet bewust is van haar/zijn rechten of denkt geen aanspraak op voorzieningen te mogen maken. Ook negatieve ervaringen met zorgverleners werden genoemd als reden om geen (medische) zorg te zoeken. Taalbarrières en culturele miscommunicatie speelden daarnaast ook een rol.

Tevens bleek dat sommige zorgaanbieders niet op de hoogte zijn van het recht van ongedocumenteerden tot medisch noodzakelijke zorg en van financieringsregelingen waar zij een beroep op kunnen doen wanneer ze te maken hebben met een ongedocumenteerde patiënt die niet kan betalen.

Eveneens in 2020 deed het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) een kleinschalig onderzoek in Den Haag naar de zorg aan ongedocumenteerde migranten. Verkend werd hoe het recht op toegang tot medisch noodzakelijke zorg in de praktijk verloopt.

Geconstateerd werd dat bekendheid met zaken een groot contrast laat zien tussen zorgverleners die op regelmatige basis met ongedocumenteerden te maken hebben en zorgverleners die incidenteel met deze groep werken. Dit vraagt om betere informatieverstrekking en kennis en vaardigheden met name als het gaat om het recht op medisch noodzakelijk zorg, inzicht in het Nederlandse zorgsysteem, specifieke taalvaardigheid en wijze van interactie met zorgverleners.

Ook bleek (te) weinig afstemming en verbinding tussen lokale partijen maar ook met de Rijksoverheid. Veel samenwerkingen die toegang tot zorg op lokaal niveau mogelijk maakt, zijn gebouwd op individuele samenwerkingsrelaties en niet op structurele verbanden. 0ok zijn er maar weinig instanties die ongedocumenteerden kunnen helpen, omdat de (gemeentelijke) overheid daarvoor niet financiert of faciliteert.

Wij stellen voor het gemeentelijk beleid aan te scherpen op basis van de aanbevelingen uit beide onderzoeken. Concrete uitwerking kan ons inziens gevonden worden in het toegankelijker maken van de informatie. Daarnaast zou meer aandacht moeten zijn voor een goede afstemming tussen hulpverleningsorganisaties en een meer flexibele houding vanuit de gemeente in ondersteuning van de doelgroep.

Daarnaast zou een van de organisaties in Den Haag die bekend is met de doelgroep en deze ook weet te bereiken een functie gegeven kunnen worden als centraal loket en ondersteuning en begeleiding van deze mensen. Concrete invulling zou kunnen zijn een coördinerende en begeleidende taak t.a.v. 24-uursopvang, het begeleiden naar terugkeer, migratie of legalisering en het begeleiden van ongedocumenteerde kinderen/jongeren (in de leeftijd van 5-18 jaar) naar school of stageplek, gezondheidszorg, sport en vrijetijdsactiviteiten. Verder zouden voorheen ongedocumenteerden die inmiddels gelegaliseerd in Den Haag verblijven, ondersteund kunnen worden in hun integratieproces.

Over bovenstaande willen we graag met u van gedachten wisselen en met u meedenken op welke wijze een programma-aanpak ongedocumenteerden in onze stad van de grond zou kunnen komen. We horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

Ad van der Helm
Voorzitter Platform Zorg uit Overtuiging"